Quy định và hình thức thanh toán

Lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

Thanh toán theo quy định của Công ty.